O Fundacji

Początki

Fundacja Integro-EU została założona na początku 2009 roku, jest jedną z pierwszych niezależnych instytucji typu non-profit działających na polu kultury, sztuki oraz innych wytworów. Wspieramy inicjatywy kulturalne oraz służące ochronie dziedzictwa kulturowego.

Poprzez nasze projekty ułatwiamy Rodakom żyjącym w społeczeństwach poza granicami kraju dostęp do kultury oraz sztuki. Zajmujemy się popularyzacją dziedzictwa kulturowego i dziedzictwa polskiego. Tworzymy warunki do rozwoju intelektualnego, kulturalnego, społecznego a także zawodowego. Finansujemy przedsięwzięcia w dziedzinie kultury i sztuki. Pracujemy profesjonalnie i kreatywnie.

Misje statutowe realizowane są m.in. poprzez

 • Promowanie artystów (profesjonalnych i nieprofesjonalnych) i ich twórczości w kraju i za granicą. Promowanie sztuki niosącej w sobie wartości, z ważnym przekazem, o tematyce społecznej, promującej dobre postawy itp.
 • Opiekę artystyczną nad zespołami, grupami artystów i artystami indywidualnymi, wybieranymi przez Fundację
 • Organizowanie i współorganizowanie wydarzeń kulturalnych i artystycznych, w tym: koncertów, cykli koncertów, występów, konkursów, festiwali, przeglądów oraz oprawy muzycznej wydarzeń różnego typu, wystaw, wernisaży, przeglądów filmowych i innych wydarzeń artystycznych w kraju i za granicą.
 • Organizacja szkoleń i warsztatów z zakresu sztuki i kultury.
 • Realizacja projektów wystawienniczych w których swoje prace wystawiają polscy i międzynarodowi artyści.
 • Propagowanie rozwoju edukacji artystycznej i kulturowej w szkołach i systemie edukacji pozaszkolnej
 • Wsparcie wartościowych projektów oraz ich inicjowanie a także tworzenie warunków do wymiany doświadczeń międzypokoleniowych

Fundacja Integro-Eu została założona w Krakowie przez Sławomira Jerzego Jarosa oraz Księdza Georga Paula Galińskiego zwanych dalej Fundatorami. 

Prezesem Zarządu Fundacji jest Katarzyna Jaros, która od lat aktywnie wspiera krajowe, zagraniczne oraz pozarządowe organizacje charytatywne. Poprzez działalność rozszerza zasięg istoty edukacji, zrozumienia, pozytywnego podejścia, a także dostępu do kultury i sztuki dla Rodaków żyjących poza granicami kraju. W działania na rzecz osób potrzebujących wsparcia angażowała się na długo przed założeniem fundacji.

Fundacja działa pod patronatem: Jana Pawła II, Adama Chmielowskiego – Brata Alberta, oraz Arcybiskupa Lwowa Andrzeja Romana Szeptyckiego.

Celami Fundacji jest: 

 • w dynamiczny proces kształtowania się samoświadomości europejskiej społeczeństw, w których Rodacy żyją i działają, szczególnie zaś w społeczeństwie niemieckim, włoskim, ukraińskim, wnoszenie wartości kultury polskiej, 
 • wzajemne stosunki i odniesienia kształtować na bazie partnerstwa, a nie czystego tylko utylitaryzmu, 
 • wszechstronne działanie na rzecz niwelowania historycznie narosłych wzajemnych uprzedzeń i stereotypowych schematów ocen.
 • Wykonując swoja działalność statutową Fundacja w szczególności: 
 • gromadzi środki pieniężne i rzeczowe; 
 • prowadzi i wspomaga badania naukowe; 
 • organizuje sesje, konferencje, sympozja i seminaria naukowe; 
 • prowadzi działania promocyjne, warsztaty naukowe, wyjazdy szkoleniowe i integracyjne; 
 • finansuje i organizuje wszelkie inne imprezy propagujące cele Fundacji; 
 • finansuje i buduje obiekty służące realizacji celów Fundacji; 
 • udziela stypendiów; 
 • wydaje publikacje naukowe, edukacyjne, promocyjne i periodyki; 
 • prowadzi działalność edukacyjną i szkoleniową, organizuje kursy i szkolenia; 
 • prowadzi turystykę specjalistyczną; 
 • współpracuje z administracją rządową i samorządową przy realizacji swych zadań statutowych; 
 • występuje w postępowaniach sądowych i administracyjnych, w których udział uzasadniony jest celami Fundacji;
 • współdziała z podmiotami popierającymi cele Fundacji w kraju i zagranicą. 
 • Dla osiągnięcia swych celów Fundacja wspiera działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
Shopping Cart

Jak kupić?

Zakupy na stronie Fundacji Integro-EU są proste. Poniżej znajdziesz wszelkie kroki, dzięki którym zakupisz interesujące Cię dzieło:

1. Wybierz interesujące Cię dzieło i dodaj je do koszyka (w razie wątpliwości lub pytań, kliknij przycisk “Zapytaj o dzieło” po wejściu na stronę produktu).

2. Sprawdź zawartość koszyka a następnie kliknij przycisk “Złóż zamówienie“.

3. Podaj wszelkie dane, które są potrzebne do realizacji zamówienia (kieruj się wskazówkami przy polach do uzupełnienia).

4. Po otrzymaniu potwierdzenia dostępności dzieła oraz informacji o kosztach wysyłki, potwierdź swoje zamówienie, wysyłając do nas maila zwrotnego na adres: fundacja@integro-eu.pl

5. Przelej odpowiednią kwotę obejmującą cenę dzieła wraz z kosztami wysyłki na konto podane m.in. w zakładce “Przekaż darowiznę” na stronie Fundacji Integro-EU, nie dłużej niż 5 dni po otrzymaniu informacji o dostępności danego dzieła.

Wysyłka i koszty dostarczenia dzieła

Wysyłka zostanie zrealizowana po dokonaniu i wpłynięciu przelewu na konto Fundacji Integro-EU.

Zakupione prace wysyłamy na koszt nabywcy. Koszt dostarczenia dzieła jest podawany indywidualnie dla każdego zamówienia.

Każde dzieło jest zabezpieczane w przypadku ewentualnego uszkodzenia.